Om Ystads RCF

Om oss i YstadsRCF


Ystad Rc Förening är en ideell förening som skall verka för att fler skall kunna komma

in och prova denna Hobbyverksamhet med en väldigt god gemenskap.


Alla skall vara välkomna att prova på detta och få vara aktiv medlem i vår förening

YstadRCF.


Där alla medlemmar kan ha roligt ihop oavsett ålder och kön.


Våra mål i föreningen är att bygga en anläggning (Rcbana) som geografiskt kommer öka tillgängligheten för de som vill utöva denna sport i Ystad. Där tävling eller någon liknande aktivitet som är anpassad för vår hobbyverksamhet. Utövning av idrott och friluftsliv skall verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda och där man kan utvecklas inom denna bilsport.


Verksamhetens mål är att bli en seriös aktör som skall sträva efter att bli en del av Ystads Förenings liv. Vi vill även hitta unga förmågor som vill utvecklas och bli duktiga inom denna sporten.


Där vi har ett nära Samarbete med KFUM i Ystad

Styrelsen

  Ordförande

           

   Lars Bengtsson

  Kassör


  Robert Persson

  Vice Ordförande


  Robert Colomer

  Stryrelse ledamot


  Gustav Holm

Våra Stadgar

YstadsRCF har som ändamål att bedriva verksamhet med radiostyrda bilar

i enlighet med KFUK -KFUM sveriges ändamål under 3§ i KFUK - KFUM Sveriges stadgar


Medlemskap


§ 1Erhålls efter erlagd årsavgift.

§ 1:2Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar medlemmens personuppgifter i föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet, tillhandahålls tävlingsarrangörer, andra idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners även som att uppgifterna offentliggörs oavsett framställningsform.

§ 1:3Vid utebliven eller försenad årsavgift upphör medlemskapet samt eventuella förmåner som är exkluderade för betalande medlemar.

§ 1:4Medlem/ar som bryter mot Ystads RCF:s stadgar eller uppsatta banregler kan uteslutas.

§ 1:4.1Vid beslut om indraget medlemskap skall medlemen ifråga informeras skriftligt om orsaken till uteslutningen. Medlemmen ifråga har inom skälig tid dock minst 14 dagar möjlighet att inkomma med ett avyttrande i ärendet till styrelsen.

§ 1:4.2När beslut om återkallande av medlemskap träder i kraft, upphör alla förpliktelser mellan Ystads RCF och den tidigare medlemen som avser stadenliga avgifter.

§ 1:4.3Styrelsen har rätt att återkalla ett beslut, om den berörda medlemen inom 14 dagar inkommer med ett skriftligt eller muntligt svar som kan anses som skäligt för det rådande ärendet.

Medlemsavgifter & Medlemskort

§ 2Medlem erlägger en årsavgift, vilken fastställes vid ordinarie årsmöte.

§ 2:1Medlemskort är personligt och kan/får inte säljas/lånas ut till icke medlemmar/familj, bryter man mot dessa regler kan föreningen besluta om uteslutning. Se § 1:4

Deltagande i tävlingar och uppvisningar

§ 3Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera Ystads RCF.


Styrelsen


§ 4Styrelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 4 ledamöter samt 2 suppleanter. Ledamot och suppleanter utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

§ 4:2Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång, inträder den suppleant som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

§ 4:3.1Styrelsen skall direkt efter avslutat årsmöte konstituera sig och själva utse sekreterare, kassör och ordinarie ledamot samt besluta om fördelning av arvode.

§ 4:3.2Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 4:3.3Styrelsen skall verka för Ystad:s RCF:s framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

§ 4:3.4Ordförande är Ystads RCF.s officiella representant, leder styrelsen förhandlingar och övervakar att dess stadgar följs.

§ 4:3.5I ordförandes frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger.

§ 4:4Sekreteraren har till uppgift att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, registrera och förvara inkommande skrivelser, att om ordförande icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa samt att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

§ 4:5Kassören har till uppgift att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Ystads RCF dock att utbetalningar skola attesteras av ordföranden, att föra full kassabok över Ystads RCF:s räkenskaper samt att föra medlems och inventarieförteckning.

§ 4:6Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.


Möten


§ 5Med Ystads RCF hålles dels ordinarie årsmöte under 1:a kvartalet och extra möte när så erfordras.

§ 5:1Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte och extra möte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelse till medlemsmöte sker genom föreningens hemsida samt föreningens anslagstavlor.

§ 5:2Aktiva medlemmar dock lägst 15 år innehar rösträtt. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt.

§ 5:2.1Möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 5:3Vid ordinarie årsmöte skall beslut tas av val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.

Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen för den tid revisionen avser.

Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem mins 14 dagar före mötet.

Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande, 4 ledamöter, 2 suppleanter under en period av 1 år. § 4:3.1

Styrelsearvode för erforderligt styrelseuppdrag.

Beslut om vinst eller förlust.

Val av revisor och fastställande av årsavgift

Verksamhets och räkenskapsår samt revision

§ 6Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar 1-januari – 31 december. Räkenskaperna samt styrelseprotokoll, medlems och inventarieförteckning tillhandahålles revisor senast 20 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 6:1revisorn åläggs att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut

§ 7Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom öppen votering (rösträkning). Vid votering bestämmes utgången – utom i fråga som omförmäles i § 7:3 – genom enkel majoritet.

§ 7:2Vid jämn votering har vald ordförande för mötet den avgörande rösten.

§ 7:3Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Ystads RCF:s upplösning skall avgöras vid 2 möten varav 1 skall vara ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Beslut om upplösning av Ystads RCF skall innehålla föreskrifter om användning av Ystads RCF:s tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst bestyrka avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljas av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

§ 7:4Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreteraren äro ansvariga för ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.